Actievoorwaarden NRC Boekenwedstrijd

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op "NRC Boekenwedstrijd" (verder te noemen: "de Actie") van nrc.nl (onderdeel van NRC Media BV) gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan het Rokin 65, Nederland.
 • Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 2 december 2016 t/m 12 december 2016. De actie wordt gehouden in Nederland waarbij een verzameling van de deelnemende boeken wordt verloot als prijs.

Deelname

 • Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder vanaf 18 jaar die in Nederland woonachtig is.
 • Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. Nrc.nl behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van NRC Media BV en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

Stemmen

 • Via deze site kunt u een stem uitbrengen op uw favoriete Nederlandstalige roman van 2016. Het boek met de meeste stemmen wint de NRC Boekenwedstrijd.
 • Per e-mailadres kan aan elk boek maximaal één stem worden gegeven.
 • De stemprocedure verloopt als volgt: u kunt op een boek stemmen door op de stemknop te klikken. U dient daarbij uw e-mailadres in te vullen. Op dat e-mailadres ontvangt u een e-mail met daarin een link (de verificatielink). Door op die verificatielink te klikken bevestigt u uw stem. Dan pas is het stemproces voltooid. Er kan per e-mailadres slechts eenmaal gestemd worden.
 • Indien u geen geldig e-mailadres opgeeft, kunt u uw stem niet verifiëren en wordt uw stem niet doorgevoerd.
 • Het is niet toegestaan om het aantal stemmen te manipuleren. Er wordt regelmatig gecontroleerd of alle stemmen rechtmatig zijn verkregen. In geval van geconstateerde fraude, zullen de gemanipuleerde stemmen verwijderd worden van de site boekenwedstrijd.nrc.nl
 • Stemmen kan t/m woensdag 12 december 17:00 uur.

Speelwijze

 • Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode. Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer actief zijn stem te geven.
 • De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.
 • De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt achteraf door middel van trekkingen door een onafhankelijke derde.
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitkering prijzen

 • De trekking vindt plaats na afloop van de wedstrijd op 15 december 2016. De winnaar ontvangt een verzameling van de 24 deelnemende boeken en ontvangt hierover persoonlijk bericht.
 • Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking en gegevens/privacy

 • Door deelname aan deze Actie verleent de prijswinnaar toestemming aan NRC om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te gebruiken.
 • De gegevens die nrc.nl verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand. Nrc.nl gaat zorgvuldig om met gegevens van abonnees, gebruikers van haar (interactieve) producten en diensten en klanten. De gegevensverwerking is door NRC Media BV (eigenaar nrc.nl) gemeld bij de toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.
 • De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.
 • De deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en deelnemer akkoord gaat met het privacy- en cookie beleid NRC Media BV (eigenaar nrc.nl).

Aansprakelijkheid

 • De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

Slotbepalingen

 • Nrc.nl is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijk toestemming van NRC Media.
 • Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.